Domácí úkoly (ZS)

Termíny odevzdání úkolů stanoví jednotliví cvičící.

Domácí úkol 1

Popište a vizualizujte strukturu respondentů dotazníkového šetření určeného studentům Základů statistiky z hlediska libovolné (vámi zvolené) kvalitativní proměnné s výjimkou proměnných analyzovaných v rámci cvičení Analýza kvalitativní proměnné.

 • Pro vlastní analýzu použijte pouze statistické jednotky obsahující úplné záznamy (s výjimkou odpovědí na otázku „S jakými technikami sociálního inženýrství jste se setkal(a)?“).
 • Součástí popisu musí být tabulka četnosti a alespoň jeden vhodně zvolený grafický výstup.
 • Povinnou součástí dokumentu je popis problému, který analyzujete, a slovní popis vašeho zjištění. Vlastními slovy popište odkud analyzovaná data pochází, kdy (zhruba) byla data sbírána, za jakým účelem, jaké úpravy proběhly před vlastní analýzou a co jste samotnou analýzou zvolené proměnné zjistili. Tento slovní popis by měl být v rozsahu zhruba 200–300 slov.
 • Při hodnocení bude brán ohled na to, zda jste při zpracování vzali v úvahu typ proměnné (nominální vs. ordinální) a zohlednili to jak v tabulkovém, tak i v grafickém výstupu.

Domácí úkol 2

Porovnejte rozdělení libovolné (vámi zvolené) kvantitativní proměnné z dotazníkového šetření určeného studentům Základů statistiky pro studenty, kteří v šetření uvedli, že používají výhradně legální software a ostatní studenty. Rozdělení vybrané kvantitativní proměnné v daných dvou skupinách respondentů srovnejte pomocí základních číselných charakteristik a vhodné vizualizace (vícenásobný krabicový graf, sada histogramů, popř. sady histogramů doplněných o grafy empirické hustoty).

 • Pro vlastní analýzu použijte pouze statistické jednotky obsahující úplné záznamy (s výjimkou odpovědí na otázku „S jakými technikami sociálního inženýrství jste se setkal(a)?“).
 • Pokud v datech identifikujete odlehlá pozorování, do další analýzy je nezařazujte. Zároveň ze zpracování vypusťte i hodnoty analyzované proměnné, které neodpovídají reálným představám o analyzovaném problému (např. nulové nebo záporné náklady).
 • Součástí popisu musí být tabulka, v níž jsou uvedeny správně zaokrouhleny základní číselné charakteristiky analyzované proměnné, a to pro obě skupiny studentů, pro původní data i pro data po „pročištění“ dat (tj. po odstranění odlehlých pozorování, popř. jiných nereálných hodnot).
 • Povinnou součástí dokumentu je popis problému, který analyzujete, a slovní popis vašeho zjištění. Vlastními slovy popište odkud analyzovaná data pochází, kdy (zhruba) byla data sbírána, za jakým účelem, jaké úpravy proběhly před vlastní analýzou a co jste samotnou analýzou zjistili. Tento slovní popis by měl být v rozsahu zhruba 200–300 slov. Popis by měl čtenáře seznámit s významem základních číselných charakteristik v kontextu vaší analýzy a měl by příslušné závěry dát do kontextu s vizualizací problému. Nezapomeňte na to, že v textu se musíte odkazovat na všechny použité tabulky i grafy.
 • V rámci popisu svých zjištění se pokuste o posouzení, zda je nebo není vhodné modelovat vybranou kvantitativní proměnnou v daných skupinách respondentů (výhradní uživatelé legálního software vs. ostatní) normálním rozdělením.

Domácí úkol 3

Popište a vizualizujte závislost libovolné (vámi zvolené) dvojice kvalitativních proměnných a libovolné dvojice kvantitativních proměnných s výjimkou dvojic analyzovaných v rámci odpovídajícího cvičení. (Proměnné použité na cvičení ale můžete spárovat s jinými.)

 • Pro vlastní analýzu použijte pouze statistické jednotky obsahující úplné záznamy (s výjimkou odpovědí na otázku „S jakými technikami sociálního inženýrství jste se setkal(a)?“).
 • Povinnou součástí dokumentu je popis problému, který analyzujete, a slovní popis vašeho zjištění. Vlastními slovy popište závislost, kterých proměnných zkoumáte, jakými nástroji a co jste analýzou zjistili. Tento slovní popis by měl být v rozsahu zhruba 200–300 slov (příp. může být více).
 • Každou závislost je nutné analyzovat graficky a grafický výstup doplnit o vhodnou tabulku či charakteristiku (kont. tabulka, korelační koeficient, …)

Domácí úkol 4

Pro ověření znalostí práce s MS Excel vypracujte všechny dílčí úkoly, které najdete v souboru ZS_DU4_login.xlsx na zeleně podbarvených listech. Při kontrole domácího úkolu bude důraz kladen na použití jednotlivých funkcí – pokud nebude v odevzdaném xlsx souboru zřejmý postup řešení, úkol nebude akceptován.