Return to Biostatistika

O předmětu

Biotatistika je povinným předmětem pro navazující studium oboru Biomedicínské inženýrství na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské-Technické university Ostrava.

Cílem předmětu Biotatistika je vysvětlení a zvládnutí základních pojmů a technik pro statistickou analýzu medicínských dat. Pomoci konkrétních úloh si student může ověřit, v jakých situacích a za jakých předpokladů je lze efektivně využít. Absolvent kurzu by měl znát nejpoužívanější statistické postupy a metody, včetně podmínek jejich použitelnosti, a umět správně interpretovat výsledky získané pomocí statistického software.

Oficiální a detailní informace o předmětu (hodnocení v průběhu studia, termíny zkoušek, možnost přihlašování se ke zkouškám, …) je možné získat z informačního systému EDISON, který je oficiálním informačním systémem na Fakultě elektrotechniky a informatiky.

  •  Rozsah předmětu: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení týdně (1 hodinou se rozumí vyučovací hodina tedy 45 minut)
  • Počet kreditů: 4