↑ Return to Matematická analýza 1

Harmonogram cvičení

Harmonogram cvičení pro prezenční studium (ZS 2016/2017 – C/06, úterý, 7:15h – 9:45h, EB 126)
Studenti si pro jednotlivá cvičení nastudují následující partie látky probrané na přednášce. Jádrem cvičení bude procvičování příkladů na příslušné téma a diskuze konkrétních nejasnosti, které se vyskytly při studiu.

Prezentace z přednášek
najdete na stránce garanta předmětu – Doc. RNDr. Jiří Bouchaly, Ph.D.

 

Týden semestru Cvičení Podklady ke cvičení
1. Množiny. Zkratky a termíny výrokové logiky.
2. Aplikace principu matematické indukce. Rovnice a nerovnice: kvadratické, s absolutní hodnotou
3. Vlastnosti funkcí. Grafy funkcí. Inverzní funkce. Funkce mocninné a n-tá odmocnina. Funkce exponenciální a logaritmické. Přehled funkcí
4. Goniometrické a cyklometrické funkce. Základní goniometrické rovnice a nerovnice.
5. Limita posloupnosti
6. Limita funkce
7. Výpočet derivace funkce. Derivace_pravidla
8. L’Hospitalovo pravidlo
9. Průběh funkce
10. Globální extrémy. Aproximace funkce polynomem.
11. Řešení příkladů z integrálního počtu pomocí metody per partes a substitučních metod.
12. Řešení úloh týkajících se rozkladu racionální lomené funkce na parciální zlomky.
13. Procvičování speciálních substitucí při integraci některých tříd funkcí.
14. Výpočet určitého integrálu. Aplikace.