↑ Return to Matematická analýza 1

O předmětu

Matematická analýza 1 (MA1) je povinným předmětem pro bakalářské studium oboru Informační a komunikační technologie na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.

V úvodní části předmětu jsou uvedeny základní vlastnosti množiny reálných čísel, po připomenutí pojmu funkce jsou zopakovány základní vlastnosti elementárních funkcí. Dále jsou definovány pojmy limita posloupnosti, limita funkce, spojitost funkce a studovány jejich základní vlastnosti. Jádrem předmětu je diferenciální počet reálných funkcí jedné reálné proměnné. V předmětu se studenti dále seznámí s konstrukcí jednorozměrného Riemannova integrálu, s pojmem neurčitého integrálu a s některými metodami jejich výpočtu.

Oficiální a detailní informace o předmětu (hodnocení v průběhu studia, termíny zkoušek, možnost přihlašování se ke zkouškám, …) je možné získat z informačního systému EDISON, který je oficiálním informačním systémem na Fakultě elektrotechniky a informatiky.

  •  Rozsah předmětu: 3 hodiny přednášek a 3 hodiny cvičení týdně (1 hodinou se rozumí vyučovací hodina tedy 45 minut)
  • Počet kreditů: 8

Základní studijní materiál:
viz stránka garanta předmětu – Doc. RNDr. Jiřího Bouchaly, Ph.D.