Return to Matematická analýza 1

Podmínky absolvování

Podmínky udělení zápočtu

  • V průběhu semestru lze za bodované aktivity získat maximálně 30 bodů. K získání zápočtu je nutné získat minimálně 10 bodů.
  • V průběhu semestru se bude psát 8 malých písemek. Počítat budeme nejlepších 6 – z prvních 4 písemek 3 nejlepší a ze zbylých 4 písemek rovněž 3 nejlepší. ZMĚNA!!! Z důvodu přechodu na distanční výuku budeme v průběhu semestru psát pouze 2 písemky. Každá z písemek bude obsahovat 4 příklady, každý hodnocen 0-5  body, přičemž nejhůře hodnocený příklad se do celkového hodnocení nezapočítává. Tj. za každou písemku můžete získat 0-15 bodů. Náplň první písemky odpovídá náplni původně plánovaných testů 1-4, náplň druhé písemky odpovídá testům 5-8.
  • POZOR!!! Pro studium můžete využívat libovolných materiálů, které vám vyhovují. Každý člověk je jiný a každému tak může vyhovovat jiná forma výuky. Pozor jen na kvalitu používaných materiálů a na to, že některé definice se mohou v různých materiálech lišit. V průběžných testech a u zkoušky jsou vyžadována řešení odpovídající definicím a větám zavedeným v rámci tohoto předmětu. Pokud budete používat věty, které v rámci předmětu zavedeny nebyly, musí být jejich důkaz součástí Vašeho řešení!!!
  • Neúčast na testu bude hodnocena 0 body.
  • Náhradní test bude studentům umožněn pouze v případě omluvené neúčasti (např. zdravotní důvody doložené potvrzením lékaře).
Číslo testu Náplň Termín
1 Matematická indukce; minimum, maximum, supremum, infimum
2 Elementární funkce (graf funkce, definiční obor)
3 Inverzní funkce, Goniometrické rovnice
4 Limity posloupností, limity funkcí
5 Derivace funkce
6 l’Hospitalovo pravidlo
7 Průběh funkce
8 Neurčitý integrál

Výsledky bodovaných aktivit skupiny C/04 budou do informačního systému Edison zapsány po prvním testu a po druhém testu proběhne jejich aktualizace. Opravené testy najdete rovněž v LMS Moodle.

Uznání zápočtu z loňska:

Studenti, kteří minulý rok z našeho předmětu MA 1 úspěšně vykonali zápočet a nesložili zkoušku, mají zápočet automaticky uznaný (s loňskými body). Je ale možné požádat o jeho zrušení. V takovém případě bude nutné znovu splnit všechny povinnosti, které se zápočtem souvisí. Pokud chcete zápočet ZRUŠIT, je nutné napsat mail na adresu petr.vodstrcil@vsb.cz nejpozději do 25.9.2020.

Studenti, kteří absolvovali podobný předmět (na jiné katedře nebo škole), si mohou podat oficiální žádost o uznání. K žádosti přiloží potvrzení o absolvování předmětu a také osnovy tohoto předmětu. Na základě vaší žádosti vám předmět může (ale také nemusí) být uznán.

Co dělat, když se nemůžete zúčastnit on-line výuky

Studentům, kteří se nemohou účastnit on-line výuky, budou poskytnuty studijní materiály pro samostudium, budou se moci domluvit na on-line konzultacích a bude jim nabídnuta možnost náhradního absolvování průběžných zápočtových testů. To vše na základě toho, že o to požádají formou emailu (popř. přes Discord, MS Teams, …).

Co dělat, když potřebujete konzultaci

Potřebujete-li libovolnou konzultaci související s náplní předmětu, můžete se na mě obrátit např. emailem, přes Discord, MS Teams… Budu se Vám snažit odpovídat co nejdříve 🙂 Hlavně se neostýchejte si o konzultaci požádat…

Podmínky pro absolvování zkoušky

Předmět je zakončen písemnou zkouškou, při níž lze získat maximálně 70 bodů, které jsou rozděleny následovně: praktická část zkoušky – max. 60 bodů, teoretická část zkoušky – max. 10 bodů. Ze zkoušky je nutno získat minimálně 21 bodů.

Celkové hodnocení předmětu je dáno součtem bodů za zápočet a za zkoušku.

Úkol Maximum bodů Požadované minimum bodů
Zápočet 30 10
Zkouška 70 21
Celkem 100 51

Klasifikační stupnice

Stupeň Body
výborně 86 – 100
velmi dobře 66 – 85
dobře 51 – 65
nevyhověl méně než 51

Termíny zkoušek budou zveřejněny na konci semestru v systému EDISON. Přihlašování ke zkouškám je možné pouze prostřednictvím tohoto informačního systému. Žádný jiný způsob přihlašování nebude akceptován. Přihlášky jsou závazné, proto je nutné přihlášku dopředu zrušit, popř. se omluvit, pokud se na zkoušku z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit!

Ke zkoušce je připuštěn pouze ten student, který úspěšně absolvoval cvičení a v systému EDISON zapsán zápočet.