↑ Return to Matematická analýza 1

Podmínky absolvování

Podmínky udělení zápočtu

V průběhu semestru lze za bodované aktivity získat maximálně 30 bodů. K získání zápočtu je nutné získat minimálně 10 bodů.

 

Úkol Maximum bodů Náplň testu Termín úkolu pro C/06
Zápočtový test 1 8 Definiční obor, limita posloupností, limita funkce  25. 10. 2016
Zápočtový test 2 8 Derivace, intervaly ryzí monotonie a lokální extrémy  22. 11. 2016
Zápočtový test 3 8 Neurčité integrály
Semestrální projekt 6 Příklad 1: 22. 11. 2016

Příklad 2: 29. 11. 2016

Celkem 30

Výsledky bodovaných aktivit skupiny C/06 lze sledovat zde. Do informačního systému Edison budou zapsány až v posledním týdnu výuky (v tzv. zápočtovém týdnu).

Zápočtové testy:
Během semestru mají studenti možnost napsat celkově 3 zápočtové testy. Za každý test je možno získat maximálně 8 bodů. Typy příkladů, které se v testech objeví budou studentům oznámeny s dostatečným předstihem přednášejícím.

  • Neúčast na testu bude hodnocena 0 body.
  • Náhradní test bude studentům umožněn pouze v případě omluvené neúčasti (např. zdravotní důvody).

Semestrální projekt:
Semestrální projekt bude obsahovat jeden příklad na průběh funkce (4 body) a jednu slovní úlohu na globální extrémy (2 body). Přidělené číslo semestrálního projektu zjistíte zde. Zadání semestrálního projektu najdete zde (zdroj: http://homel.vsb.cz/~bou10/MA1/ma1.html).

Opravný test:
V případě, že student získá za všechny bodované aktivity 7, 8 nebo 9 bodů, bude mu nabídnuta možnost napsat si opravný test. Tento bude obsahovat učivo celého semestru (všech tří zápočtových testů) a bude se psát v posledním týdnu semestru. Pokud student napíše opravný test na minimálně 50%, získá zápočet s 10 body. V opačném případě zápočet nezíská.

 

Uznání zápočtu z loňska:
Studentům, kteří minulý rok z předmětu Matematická analýza pro IT úspěšně vykonali zápočet a nesložili zkoušku, bude zápočet předmětu MA1 automaticky uznán. Student pak nebude plnit úkoly související se zápočtem a vykoná pouze zkoušku.

V případě zájmu studenta lze takto uznaný zápočet zrušit. Rozhodne-li se student pro zrušení zápočtu, oznámí toto emailem svému cvičícímu nejpozději do 14 dnů po začátku semestru.

Podmínky pro absolvování zkoušky

Předmět je zakončen písemnou zkouškou, při níž lze získat maximálně 70 bodů, které jsou rozděleny následovně: praktická část zkoušky – max. 60 bodů, teoretická část zkoušky – max. 10 bodů. Ze zkoušky je nutno získat minimálně 21 bodů.

Celkové hodnocení předmětu je dáno součtem bodů za zápočet a za zkoušku.

 

Úkol Maximum bodů Požadované minimum bodů
Zápočet 30 10
Zkouška 70 21
Celkem 100 51

 

Klasifikační stupnice

Stupeň Body
výborně 86 – 100
velmi dobře 66 – 85
dobře 51 – 65
nevyhověl méně než 51

Termíny zkoušek budou zveřejněny na konci semestru v systému EDISON. Přihlašování ke zkouškám je možné pouze prostřednictvím tohoto informačního systému. Žádný jiný způsob přihlašování nebude akceptován. Přihlášky jsou závazné, proto je nutné přihlášku dopředu zrušit, popř. se omluvit, pokud se na zkoušku z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit!

Ke zkoušce je připuštěn pouze ten student, který úspěšně absolvoval cvičení a v systému EDISON zapsán zápočet.