Return to SMAD

O předmětu

Speciální metody analýzy dat (SMAD)
jsou povinným předmětem pro navazující magisterské studium oboru Geoinformatika na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.

Cílem předmětu SMAD je vysvětlení a zvládnutí základních pojmů a technik pro vyspělou statistickou analýzu dat. Pomoci konkrétních úloh si studenti mohou ověřit, v jakých situacích a za jakých předpokladů lze tyto metody a postupy efektivně využít. Absolventi ovládají základní dovednosti nezbytné pro použití speciálních statistických technik a procedur za použití
statistického software včetně interpretace výsledků statistické analýzy.

Oficiální a detailní informace o předmětu (hodnocení v průběhu studia, termíny zkoušek, možnost přihlašování se ke zkouškám, …) je možné získat z informačního systému EDISON, který je oficiálním informačním systémem na VŠB-TUO.

  • Rozsah předmětu: 2 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení týdně (1 hodinou se rozumí vyučovací hodina tedy 45 minut)
  • Počet kreditů: 5