Return to Výuka

Pravděpodobnost a statistika

O předmětu

Pravděpodobnost a statistika je povinným předmětem pro navazující magisterské studium oborů Telekomunikační technika, Informatika a výpočetní technika a Mobilní technologie. Předmět je zároveň povinně volitelným pro  navazující studium oboru Měřicí a řídicí technika na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Cílem předmětu Pravděpodobnost a statistika je seznámit studenty se základy počtu pravděpodobnosti, …

Harmonogram

  Týden semestru Přednášky Cvičení 1. Úvod, Úvod do teorie pravděpodobnosti Kombinatorika a klasická pravděpodobnost – opakování ze SŠ 2. Náhodná veličina Pravděpodobnost (Řeš. příklady – Bayesova věta, taxiky) 3. Náhodný vektor Náhodná veličina (DNV – řeš. příklad) 4. Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny, Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny Dvourozměrný diskrétní náhodný vektor (Řeš. příklad) …

Vyučující

Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Ing. Jan Kracík, Ph.D. Cvičící: Ing. Michal Béreš Mgr. Tereza Kovářová, Ph.D. Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Mgr. Adéla Vrtková

Studijní materiály

Základní studijní literatura  Litschmannová, M. (2012), Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti, elektronická skripta a doplňkové interaktivní materiály Litschmannová, M. (2012), Úvod do statistiky, elektronická skripta a doplňkové interaktivní materiály Prezentace z přednášek Alternativní studijní literatura Anděl, J.(2002), Základy matematické statistiky, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální  fakulta, Preprint. Hendl, J. (2004), Přehled statistických metod zpracování datPraha , Portál. ISBN 80-7178-820-1. …

Semestrální projekt

|    data    |    metody    |    nástroje    | doporučení |    přehled častých chyb    |    odevzdání projektu    |    projekt |   Semestrální projekt spočívá v nalezení vhodného datového souboru a jeho statistické analýze s využitím metod probíraných v rámci předmětu. Data Data lze využít vlastní (laboratorní měření, provozní data, …), z internetu (viz Data) …

Domácí úkoly

Zadání domácích úkolů z předmětu Pravděpodobnost a statistika si můžete stáhnout v jednom z následujících formátů: docx, odt, pdf Datové soubory (dle čísla úkolu, které Vám bylo přiděleno) naleznete zde. Na úvodní stránce zadání a v záhlaví nahraďte X přiděleným číslem úkolu a v záhlaví doplňte své jméno a příjmení. Termíny odevzdání dílčích úkolů budou …

Data

Datové soubory používané ve cvičeních Datové soubory pro Pracovní listy (ve formátu xlsx) exploracni_kvalitativni.xlsx, exploracni_kvantitativni.xlsx, další data Intervalové odhady Jednovýběrové testy Dvouvýběrové testy Vícevýběrové testy Vybrané testy neparametrických hypotéz   Korelační a regresní analýza Exploratorní analýza časových řad Vzorový úkol akumulatory.docx, akumulatory.pdf, akumulatory.xlsx, aku_st.csv, aku4.st.csv České zdroje dat Český statistický úřad Zahraniční zdroje dat World …

Podmínky absolvování

Zápočet:   | prezenční studium | kombinované studium | studenti závěrečného ročníku |                                         Zkouška:  | zkouška | Podmínky pro udělení zápočtu Prezenční studium Student může v průběhu semestru získat za bodované úkoly maximálně 40 bodů. Minimální počet bodů pro udělení  zápočtu je 20. V těchto 20-ti bodech je požadováno minimálně 6 bodů (celkem) z testů a minimálně 10 bodů …