O předmětu

Pravděpodobnost a statistika je povinným předmětem pro navazující magisterské studium oborů Telekomunikační technika, Informatika a výpočetní technika a Mobilní technologie. Předmět je zároveň povinně volitelným pro  navazující studium oboru Měřicí a řídicí technika na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.

Cílem předmětu Pravděpodobnost a statistika je seznámit studenty se základy počtu pravděpodobnosti, elementárními statistickými pojmy a základními možnostmi analýzy a prezentace statistických dat. Pomoci konkrétních úloh si student může ověřit, v jakých situacích a za jakých předpokladů lze tyto metody a postupy efektivně využít. Absolvent kurzu by měl znát nejpoužívanější statistické postupy a metody, včetně podmínek jejich použitelnosti, a umět správně interpretovat výsledky získané pomocí statistického software.

Oficiální a detailní informace o předmětu (hodnocení v průběhu studia, termíny zkoušek, možnost přihlašování se ke zkouškám, …) je možné získat z informačního systému EDISON, který je oficiálním informačním systémem na Fakultě elektrotechniky a informatiky.

  •  Rozsah předmětu: 3 hodiny přednášek a 3 hodiny cvičení týdně (1 hodinou se rozumí vyučovací hodina tedy 45 minut)
  • Počet kreditů: 6