Podmínky absolvování

Zápočet:   | prezenční studium | kombinované studium | studenti závěrečného ročníku |                                         Zkouška:  | zkouška |

Podmínky pro udělení zápočtu

Prezenční studium

Student může v průběhu semestru získat za bodované úkoly maximálně 40 bodů. Minimální počet bodů pro udělení  zápočtu je 20. V těchto 20-ti bodech je požadováno minimálně 6 bodů (celkem) z testů a minimálně 10 bodů ze čtyř domácích úkolů.

Úkol Maximum bodů Požadované minimum bodů Termín úkolu
Průběžné testy 20 6 3. – 14. týden semestru
Opravný test 20 6 14. týden semestru
Domácí úkol 1 5 10 bude upřesněno
Domácí úkol 2 5 bude upřesněno
Domácí úkol 3 5 bude upřesněno
Domácí úkol 4 5 bude upřesněno
Celkem 40 20

Na cvičeních se budou psát průběžné testy dle pokynů cvičících. Testy budou bodovány v součtu maximálně 20 body.  Náplň testů se studenti dozví vždy s dvoutýdenním předstihem na cvičení.

Opravný test je určen pro studenty, kteří si chtějí opravit hodnocení získané při průběžných testech, popř. pro ty, kterým systém průběžných testů nevyhovuje. Studentům, kteří se přihlásí k opravnému testu, bude bodové hodnocení průběžných testů VYNULOVÁNO!!!

Další nutnou podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních. Aktivní účastí se přitom rozumí fyzická a duševní přítomnost na 80 % cvičení, tj. přípustné jsou maximálně tři absence. Očekává se, že student je na cvičení připraven z přednášky, případně samostudiem, a zapojuje se do jeho průběhu. U studentů, kteří se neúčastnili přednášky bude v průběhu cvičení připravenost na výuku ověřena dotazy z teorie. V případě, že student neodpoví správně alespoň na 50 % položených otázek, není mu započítána aktivní účast.

V případě že by počet absencí (resp. neaktivních účastí) byl vyšší než tři, lze po individuální dohodě takové absence nahradit samostatným vypracováním úkolů zadaných cvičícím. K této individuální dohodě musí dojít nejpozději v den, kdy se koná poslední cvičení v semestru.

Do systému Edison budou dosažené výsledky zaznamenány souhrnně v závěru semestru.

Poznámky:

  • Loňské zápočty jsou automaticky uznané. Pokud chce student / studentka zápočet zrušit, napíše do konce prvních dvou týdnů semestru (do 24. 2 2019) přednášející – martina.litschmannova@vsb.cz.
  • Skupiny je možno měnit během prvních dvou týdnů semestru (do 24. 2. 2019).
  • Za účast na jednom cvičení se považuje přítomnost během alespoň 110 minut daného cvičení.
  • Absenci lze po předchozí domluvě (tj. s dostatečným předstihem) s cvičícím výjimečně nahradit účastí na cvičení s jinou skupinou.
  • Zvlášť závažné případy (dlouhodobá nemoc (alespoň 2 týdny), dlouhodobá hospitalizace či jiné vážné objektivní překážky ve studiu) budou posuzovány cvičícími individuálně.
  • Vzhledem k tomu, že tento předmět je vyučován v rámci prezenčního studia, nebudou, kromě výše uvedeného, umožněny žádné výjimky. Jestliže Vám v průběhu tohoto semestru neumožňují vaše další aktivity (studijní, pracovní, zájmové, …) pravidelnou návštěvu ani jednoho z vypsaných cvičení, využijte toho, že kreditový systém Vám umožňuje zapsat si předmět v jiném semestru.

Kombinované studium

V průběhu semestru studenti obdrží zadání tří domácích úkolů (viz webové stránky pro kombinované studium) a semestrálního projektu, jejichž celkové hodnocení bude max. 30 bodů. V rámci závěrečného tutoriálu studenti absolvují zápočtový test, jehož hodnocení bude max. 10 bodů.  Minimum pro udělení zápočtu je 20 bodů.

Úkol Termín zadání Termín vyhotovení Maximum bodů Požadované minimum bodů
Domácí úkol 1 bude upřesněno bude upřesněno 10 3
Domácí úkol 2 bude upřesněno bude upřesněno 10 3
Domácí úkol 3 bude upřesněno bude upřesněno 10 3
Zápočtový test bude upřesněno 10 1
Celkem 40 20

Informace pro studenty závěrečného ročníku

Studenti závěrečného ročníku se domluví na náhradním termínu zápočtových testů a termínu odevzdání domácích úkolů se svým cvičícím (resp. tutorem kombinovaného studia). Poté co budou mít udělen zápočet, domluví si individuální termín zkoušky s garantem předmětu, Martinou Litschmannovou.

Podmínky pro absolvování zkoušky

Předmět je zakončen kombinovanou zkouškou, při níž lze získat maximálně 60 bodů, které jsou rozděleny následovně: praktická část zkoušky – max. 50 bodů, teoretická část zkoušky – max. 10 bodů. V těchto 60 bodech je požadováno minimálně 25 bodů z praktické části a minimálně 2 body z teoretické části.

Celkové hodnocení předmětu je dáno součtem bodů za zápočet a za zkoušku.

Úkol Maximum bodů Požadované minimum bodů
Zápočet 40 20
Praktická část zkoušky 50 25
Teoretická část zkoušky 10 2
Celkem 100 51

Klasifikační stupnice

Stupeň Body
výborně 86 – 100
velmi dobře 66 – 85
dobře 51 – 65
nevyhověl méně než 51

Termíny zkoušek budou zveřejněny na konci semestru v systému EDISON. Přihlašování ke zkouškám je možné pouze prostřednictvím tohoto informačního systému. Žádný jiný způsob přihlašování nebude akceptován. Přihlášky jsou závazné a případná neomluvena nepřítomnost na zkoušce je hodnocena 0 body. Proto je nutné přihlášku dopředu zrušit, popř. se omluvit, pokud se na zkoušku z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit!

Ke zkoušce je připuštěn pouze ten student, který úspěšně absolvoval cvičení a v systému EDISON zapsán zápočet.