Return to Podmínky absolvování

Praktická část zkoušky

Praktická část zkoušky je složena z pěti příkladů. (POZOR – pořadí příkladů nemusí odpovídat níže uvedenému!)

 1. Teorie pravděpodobnosti (kombinatorika, pravděpodobnost, věta o celkové pravděpodobnosti, Bayesova věta)
 2. Náhodná veličina (diskrétní nebo spojitá náhodná veličina – popis, číselné charakteristiky, funkce náhodné veličiny) nebo Dvourozměrný náhodný vektor (popis + sdružené, marginální i podmíněné číselné charakteristiky)
 3. Vybraná rozdělení náhodné veličiny – vybraná rozdělení DNV (hypergeometrické, binomické, negativně binomické, Poissonovo), vybraná rozdělení SNV (normální, exponenciální, Weibullovo) nebo Výběrové charakteristiky – pravděpodobnostní úlohy o směrodatné odchylce, průměru, součtu, relativní četnosti (tj. využití speciálních rozdělení pravděpodobnosti (Studentovo, Fisherovo-Snedecorovo, ) a centrální limitní věty)
 4. Intervalové odhady, Testování hypotéz (jednovýběrové a dvouvýběrové testy)
 5. ANOVA (parametrická a neparametrická) nebo Testy dobré shody nebo Analýza závislosti

Vzorové praktické části zkoušky jsou k dispozici zde (řešení, skript) a zde (řešení, skript).

Časté chyby v praktické části:

 • Chybějící postup řešení. (Postup řešení je NUTNOU součástí řešení úlohy.)
 • Nesrozumitelný (někdy i nečitelný) zápis řešení příkladu. (Řešení musí být zapsáno srozumitelně. Tj. použijete-li symbol X, musí být uvedeno, co tímto symbolem rozumíte. Např. X … počet chyb ve 3 pokusech, atd. Opravující mohou hodnotit pouze to, co je ČITELNĚ a SROZUMITELNĚ zapsáno ve zkouškovém listu.)
 • Chybějící ověření předpokladů pro použití metod statistické indukce. (Nezapomeňte, že většina metod statistické indukce (intervalové odhady, testování hypotéz) má nějaké předpoklady použití. Bez ověření předpokladů není použití těchto metod korektní.)
 • Chybějící záznam o manipulaci s datovým souborem. (Všechny kroky, které provedete při datové analýze musí být ověřitelné. Tj. nezapomínejte uvádět, zda jste v datech identifikovali odlehlá pozorování, jak jste s nimi naložili; jaké testy jste použili (názvy testů); jaká p-hodnota vedla k vašemu rozhodnutí; na jaké hladině významnosti jste rozhodovali, atd.)
 • Chybné zaokrouhlení výsledků. (Pravděpodobnosti zaokrouhlujte na 3-4 desetinná místa. Výběrové charakteristiky zaokrouhlujte na základě velikosti směrodatné odchylky dle pravidla, které bylo prezentováno v rámci výuky explorační analýzy. Stejný přístup k zaokrouhlování používejte i u intervalových odhadů.)
 • Chybějící odpověď na položenou otázku. (U každého příkladu MUSÍ být uvedena slovní odpověď.)