Menu top image

Co nabízíme

Katedra aplikované matematiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky nabízí studentům a zaměstnancům Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava i jiným zájemcům statistické konzultace (v max. rozsahu 90 minut/semestr), statistické semináře a workshopy v oblasti pravděpodobnosti a statistiky zdarma.

Lektory a konzultanty jsou zaměstnanci a studenti doktorského studia katedry aplikované matematiky.

Konzultace

Konzultace zdarma jsou primárně určeny pro studenty a zaměstnance VŠB-TU Ostrava. Při volné kapacitě poskytneme konzultace komukoliv, kdo předloží vhodný problém ke konzultaci.

Zdůrazňujeme, že pod pojmem konzultace nelze vnímat poskytnutí komplexního zpracování vašeho problému.

Podrobné informace naleznete v PDF dokumentu.

V případě zájmu o konzultaci popište, prosím, stručně podstatu problému. Podrobnější informace lze dodat ve formě příloh (např. ukázky dat, vzory formulářů či dotazníků používaných pro sběr dat, výstupy z předchozích analýz, články vztahující se k tématu, apod.).

Odeslat email

Statistický seminář

Obsahem semináře jsou zvané přednášky z různých oblastí pravděpodobnosti a aplikované statistiky. Přednášky většinou nevyžadují „hluboké“ matematické znalosti a seminář je tak otevřen rovněž studentům a všem statistikům, bez ohledu na původní vzdělání a praktické zaměření.